Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Wonen met zorg en welzijn

Door transities in de zorg is er op het vlak tussen wonen en zorg veel dynamiek. De afbouw van intramurale capaciteit en het perspectief dat mensen zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen en de zorg en welzijnsvraag die hiermee samenhangt, heeft directe gevolgen voor zowel de (opgaven in de) bestaande woningvoorraad als (kwalitatieve keuzes in) de gemeentelijke woningbouwprogramma’s.

 

Resultaten 2014

In 2014 is gesproken met een groot aantal externe partijen (waar onder gemeenten, zorgaanbieders en corporaties) middels rondetafelgesprekken. Uit deze gesprekken kwamen een aantal thema’s voort die om een uitwerking vroegen. Vervolgens is besloten de problematiek op drie thema’s nader te analyseren, waarbij er aandacht dient te zijn voor de mogelijkheden, noodzakelijke acties, rollen en verantwoordelijkheden van alle partners. De drie thema’s die benoemd zijn, betreffen:


1. Aanpassingen in de bestaande woningbouw
2. Afstemming vraag en aanbod bij nieuwbouw
3. Leegkomend en overcapaciteit van zorgvastgoed


Dit heeft een aantal knelpunten inzichtelijk gemaakt, waarbij enkele onder de invloedsfeer van gemeenten liggen. Inmiddels is geconcludeerd dat het ruimtelijk inpassen van nieuwe zorgaanhuisconcepten vooral om lokale oplossingen vraagt. Besloten is om het tweede knelpunt; Inzicht krijgen in de intra- en extramurale woonopgave voor de langere termijn en bezien hoe in samenspraak met alle betrokken partijen, in het bijzonder in overleg met het zorgkantoor, een capaciteitsplan intramurale voorzieningen gemaakt kan worden, komende tijd verder te volgen. Dit omdat het afgelopen halfjaar gebleken is dat het (transitie)overleg met het zorgkantoor en zorgpartijen hierbij leidend is en de gevolgen voor het wonen pas inzichtelijk worden als dit eerste traject zich verder ontwikkeld heeft.

 

De afbouw van intramurale capaciteit en het perspectief dat mensen zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen en de zorg en welzijns-vraag heeft gevolgen voor zowel de (opgaven in de) bestaande woningvoorraad als (kwalitatieve keuzes in) de gemeentelijke woningbouwprogramma’s.
In de (sub) regionale transitie overleggen tussen het zorgkantoor (CZ) en gemeenten ligt de nadruk op de zorgkant. Daarbij is het 'wonen' en de gevolgen van de intra- en extramurale woonopgave voor de langere termijn een afgeleide.

 

Doelstelling in 2015 is om de gevolgen van de transitie op de intra- en extramurale woonopgave te monitoren en, indien aan de orde, in beeld te brengen waar (regionale) knelpunten zitten.

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting

Contact

Paul Vermeulen,

programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Leefbaarheid
E: paul.vermeulen@west-brabant.eu

T: 076-5027204, 06-51663631