Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Wielerplan West-Brabant

West-Brabant kan op basis van de historie met recht de bakermat van het Nederlandse wielrennen worden genoemd. Het wielrennen en de wielercultuur zitten verankerd in de genen van West-Brabant en haar inwoners. Een cultuur van heroïek, noeste arbeid, gezelligheid, nostalgie en heldendom.  West-Brabant kent dan ook vele wielerverenigingen, -evenementen, -faciliteiten en –trainingslocaties.

 

Op initiatief van Rini Wagtmans en in samenwerking met onder andere NHTV internationale hogeschool Breda, heeft Regio West-Brabant in 2007 een visie en belevingsconcept ontwikkeld voor het wielertoerisme/de wielersport in West-Brabant. ‘De Goeie Ontsnapping’ is een duidelijk en vernieuwend concept om West-Brabant op de kaart te zetten als wielerregio. De missie van de destijds opgerichte gelijknamige stichting is om iedereen die zich betrokken voelt bij het wielrennen met elkaar te verbinden en op een inspirerende manier ervoor te zorgen dat de West-Brabantse wielercultuur blijvend wordt uitgedragen. Het concept van De Goeie Ontsnapping vormt een van de uitgangspunten bij het opstellen van het Wielerplan West-Brabant.

 

In het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda van RWB staan te ontwikkelen wieleractiviteiten (in samenwerking met De Goeie Ontsnapping)  beschreven die bij moeten dragen aan de realisatie van de economische ambitie die geformuleerd is op het gebied van de Vrijetijdseconomie : groei van 5% in de bestedingen in de toeristisch-recreatieve sector in 2015 t.o.v. 2009. “Sport” is niet als een apart thema benoemd in de Strategische Agenda. Sinds enige tijd  wordt wel afgetast welke manier van samenwerking, op welke onderdelen, voor gemeenten meerwaarde kan opleveren. Sinds 2012 vindt overleg plaats op het thema sport tussen gemeenten uit de regio, op ambtelijk en op bestuurlijk niveau. In het najaar van 2014 is door de verantwoordelijke bestuurders een gezamenlijke, regionale visie op sport behandeld, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: topsport en talentontwikkeling, breedtesport, accommodaties en (top)sportevenementen. In de (concept)visie Sport op Koers zijn mogelijke ambities en kansen voor West-Brabant voor deze onderwerpen in kaart gebracht. Wielerplan West-Brabant is een (pilot) uitwerking van één van de kernsporten voor West-Brabant.

 

Ambitie Wielerplan West-Brabant

West-Brabant (inter)nationaal als dè wielerregio van Nederland positioneren.

 

Doelstellingen Wielerplan West-Brabant

a.    Realiseren van cross-overs tussen vrijetijdseconomie (incl. sport en cultuur) en economische topsectoren.

b.    Profilering van West-Brabant als dé wielerregio van Nederland: branding van Wielerregio West-Brabant.

c.    Realisatie regionaal initiatief WielerWereld West-Brabant inclusief regionale trainingscentra voor (top)sport en breedtesport en leisure.

d.    Verbinden van organisaties en initiatieven aan elkaar op regionaal,   provinciaal en landelijk niveau: netwerkvorming en kennisdeling.

e.    Gezamenlijke lobby en aanpak teneinde regionale initiatieven te realiseren en internationaal aansprekende  evenementen te verwerven en te organiseren in de regio.

 

 

Samenvatting

Wielerplan West-Brabant geeft een ontwikkelingsperspectief inclusief uitvoeringsprogramma voor de wielren(top)sport in West-Brabant. Primair doel is hierbij om de (vrijetijds)economie in de regio te stimuleren. Daarnaast is het plan bedoeld als aanzet om in de toekomst te komen tot een structurele, professionele samenwerking/organisatie rondom (top)sport in de regio. 

 

Het Wielerplan is vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van RWB op 21-5-15.

Contact

Nico Sommen

T. 076 5027233

E. nico.sommen@west-brabant.eu