Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Vernieuwing overheidsparticipatie

Onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep (denktank) leefbaarheid is overheidsparticipatie één van de 5 speerpunten. Met name zal de rol van de overheid van het omgaan met burgerinitiatieven drastisch moeten veranderen. De RWB coördineert, initieert, faciliteert door middel van het organiseren van bijeenkomsten over deze transitie in het denken en deelt deze met haar omgeving. Verder is de RWB informatiepunt voor burgerinitiatieven waar burgers bijvoorbeeld verder worden verwezen naar gemeenten, provincie, partners en organisaties. Bij overheidsparticipatie ligt het initiatief bij de burgers. De overheid participeert, doet mee, is partner in initiatieven van inwoners. Een belangrijke vraag hierbij is: op welke wijze kan de overheid het beste aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en ideeën van inwoners? Dat heeft een andere rolneming en cultuuromslag tot gevolg.

 

Toolkit overheidsparticipatie

Het blijkt in de praktijk niet altijd makkelijk te zijn om als gemeente of inwoner een andere rol te nemen terwijl het in de wijk vaak bruist van de initiatieven. Tijdens een inspirerende bijeenkomst op donderdag 13 februari 2014 is de door RWB opgeleverde toolkit overheidsparticipatie gepresenteerd.

 

 

 

De toolkit is bedoeld om kennis te delen, van elkaar te leren, een netwerk te creëren en gemeenten verder te helpen met dit onderwerp. In de toolkit staan de best-practices uit de regio West-Brabant, een aantal voorbeeldprojecten, successen, valkuilen en stappen die ondernomen kunnen worden voor meer overheidsparticipatie. Daarmee loopt West-Brabant voorop omdat er (zowel landelijk als regionaal) nog weinig informatie beschikbaar is over dit onderwerp. Klik hier voor de toolkit.

 

Vervolgbijeenkomst 'Kantelen naar burgerkracht' 

Mede door het succes van de bijeenkomst in februari blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan verdere ondersteuning en kennisdeling in het kader van overheidsparticipatie. Naar aanleiding hiervan is in 2014 een actieteam overheidsparticipatie geformeerd waarin onder andere enkele beleidsambtenaren participeren die voorop lopen met overheidsparticipatie en willen meedenken over de uitwerking van vervolgactiviteiten in het kader van overheidsparticipatie.

 

Naar aanleiding hiervan organiseerde de Regio West-Brabant (RWB) op 1 december 2014 een werkbijeenkomst 'Kantelen naar burgerkracht’.

Alle bij de RWB aangesloten gemeenten waren hiervoor uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst is naar de praktijk van alledag gekeken middels workshops over onder andere de methode waarderend vernieuwen en aansprakelijkheid in relatie tot leefbaarheidsinitiatieven. Diverse ervaringsdeskundigen uit de regio hebben hieraan een actieve bijdrage geleverd. Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

 

Werkbijeenkomst Nieuwe wijk- en dorpsculturen

De Regio West-Brabant, NHTV, ontwerpbureau Nieuwbruut en de provincie Noord-Brabant organiseerden op 17 juni bij buurthuis ONS in Breda een werkbijeenkomst over nieuwe vormen van wijk- en dorpsculturen. Het programma werd geleid door dagvoorzitter Stephanie Verstift van Stand-up Consultant. Ruim honderd mensen namen deel aan deze bijeenkomst; van wethouders en gemeenteraadsleden tot vertegenwoordigers van belangenverenigingen en wijk- en dorpsraden. Een zestal West-Brabantse leefbaarheidsprojecten die subsidie van de provincie hebben ontvangen, de zogenoemde L@B-projecten, presenteerden zich deze middag aan de deelnemers. De projectinitiatiefnemers en tevens medeorganisatoren NHTV en Nieuwbruut presenteerden zich ook. Zij werken gezamenlijk aan een leefbaarheidsproject in drie wijken waaronder Roosendaal en Breda. Klik hier voor het volledige verslag van deze bijeenkomst.

 

Informatie voor initiatiefnemers

De Regio West-Brabant ondersteunt initiatiefnemers bij de realisatie van leefbaarheidsprojecten en werkt daarbij samen met de provincie Noord-Brabant en de Vereniging voor Kleine Kernen Noord-Brabant. Dit kan op verschillende manieren door initiatiefnemers verder te helpen met bijvoorbeeld advies over ervaring van andere partijen bij leefbaarheidsprojecten. Ook biedt RWB ondersteuning bij het verbinden van partijen, verspreiden van kennis of het adviseren over mogelijkheden voor subsidie. Kortom, informatie wordt via de RWB aangeboden, gedeeld en verkregen en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de regio voor leefbaarheidsinitiatieven.

 

DOE-budgetten

Per 1 januari 2015 stelt de provincie Noord-Brabant zogeheten DOE-budgetten beschikbaar. Deze budgetten zijn bedoeld voor kleine projecten die de leefbaarheid in een dorp, wijk of kern versterken. Leefbaarheid is een breed begrip. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van zorg, welzijn, mobiliteit, duurzaamheid, enz. De volgende en laatste tenderperiode voor de DOE-budgetten loopt van 15 september tot en met 15 oktober 2015.


Verenigingen en stichtingen met een maatschappelijke doelstelling kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het versterken van de leefbaarheid.


Met deze regeling wil de provincie kleine initiatieven steunen, die anders vaak niet van de grond komen. Het gaat met name om projecten van inwoners zelf, die zonder financiële steun niet gerealiseerd kunnen worden. Bijzonder bij deze regeling is dat andere indieners van een project betrokken worden bij de beoordeling van ingediende aanvragen. Het is dus belangrijk dat u aandacht besteed aan de presentatie van het project. De presentatie is vormvrij, maar moet collega aanvragers een goed en volledig beeld geven van de inhoud van het project. Hiermee wordt onder meer kennisdeling en het verspreiden van goede plannen gestimuleerd. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000 per project. Voor meer informatie zie deze link: http://www.west-brabant.eu/media/Nieuwsbericht_DOE-budgetten_augustus_2015.pdf

 

Spreekuren leefbaarheid DOE-budgetten

Om initiatiefnemers op weg te helpen met een subsidieaanvraag voor de DOE-budgetten organiseert de Regio West-Brabant (RWB) samen met de provincie zogeheten spreekuren leefbaarheid. Tijdens deze spreekuren krijgen initiatiefnemers advies over het projectidee- of plan. Het bijwonen van een spreekuur is overigens niet verplicht voorafgaand aan het indienen van een subsidieaanvraag.

 

De spreekuren zijn op de volgende dagen in september 2015 gepland in principe van 09:30-17:00 uur bij RWB (Trivium 76 in Etten-Leur, 2e verdieping ROC-gebouw)
• 2 september
• 3 september
• 7 september (09:30-12:00 uur)
• 9 september
• 10 september
• 14 september (09:30-12:00 uur)
• 23 september

 

Graag horen we van te voren of initiatiefnemers langs willen komen voor een spreekuur (er is geen vrije inloop). Tot 20 augustus kunt u zich aanmelden bij Heleen van Exsel. Na 20 augustus kunt u zich aanmelden bij Irene Koch.

 

Heleen: heleen.vanexsel@west-brabant.eu (T) 076-5027219
Irene: Irene.koch@west-brabant.eu (T) 076-5027220


Cultuurfonds

Binnen de provincie Noord-Brabant is tijdelijk een deskundige aangesteld op het gebied van buurtcultuur en deze heeft tot taak om via de regionale 'centra voor kunsten' meer aandacht te vragen voor het zogenaamde 'Liverpool-model'. Het komt erop neer dat samen met wijkcentra en woningcorporaties op wijkniveau culturele evenementen worden georganiseerd die tot doel hebben de leefbaarheid én de participatie van wijkbewoners te stimuleren. Er lopen in de provincie al 20 projecten en de ervaringen hiermee zijn over het algemeen zeer positief. Doel van de provincie is doelervaringen te verbreden, methodiek te versterken enz. Voor meer info over dit fonds zie link Cultuurfonds.

 

Subsidieregeling kleinschalige mobiliteitsoplossingen

Op sommige plaatsen is wel vraag naar vervoer, maar onvoldoende om een reguliere buslijn te laten rijden. Daar kunnen soms alternatieve kleinschalige oplossingen worden toegepast. Hiervoor is een subsidieregeling opgezet. Voorbeelden van kleinschalige oplossingen zijn:

- Een door vrijwilligers gereden busje waarbij de klanten lid moeten zijn van een coöperatie of vereniging

- Deelauto's of apps die carpoolers bij elkaar brengen

- ICT-oplossingen die vervoer overbodig maken, bijv. onderwijs op afstand en telewerken

Voor meer info zie website Kleinschalige oplossingen voor OV.

 

Voorbeeldprojecten leefbaarheid op leefbaarheidbrabant.nl

De website 'Leefbaarheid Brabant' is bedoeld voor initiatiefnemers. Hierop kan men terecht voor informatie over andere leefbaarheidsinitiatieven- en projecten uit Brabant. Ook wordt hierop actief informatie gedeeld over bijvoorbeeld evenementen, blogs, ed. Klik hier voor de website Leefbaarheid Brabant.

 

 

 

Samenvatting

Contact

Heleen van Exsel

Beleidsmedewerker Economie en Leefbaarheid

E: heleen.vanexsel@west-brabant.eu

T: 076-5027219, 06-22422410