Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Ruimtelijke Adaptatie

Klimaatatlas West-Brabant vastgesteld

 

In het Regionaal Ruimtelijk Overleg West-Brabant van december 2015 is afgesproken om in de regio gezamenlijk de klimaateffecten voor West-Brabant in beeld te gaan brengen. Op die manier ontstaat een beter beeld van de aard en omvang van dit vraagstuk. Op basis van die bespreking heeft de Regio West-Brabant de opdracht gegeven om hiermee aan de slag te gaan.

 

Het resultaat (vastgesteld in het RRO op 21 juni 2017)  is de Klimaatatlas West-Brabant, een eerste stap om te komen tot een ruimtelijke adaptatiestrategie voor de regio. Het doel is te laten zien wat klimaatverandering voor de regio gaat betekenen.  

 

De klimaatatlas laat zien dat er allerlei klimaatrisico’s zijn binnen West-Brabant. Sommige zijn relatief lokaal en vragen om een lokale oplossing. Andere zijn regionaal van aard en hangen nauw samen met de majeure opgaven waarvoor de regio zich gesteld ziet. Zo vallen ambities voor een sterke agrofoodsector en de transformatie naar een circulaire duurzame economie samen op plaatsen waar er grote watertekorten en wateroverlast verwacht worden. Maar ook hittestress is, juist in West-Brabant en ook in kleinere plaatsen, een belangrijke leefbaarheidsopgave geworden. De mate waarin de regio met deze klimaatvraagstukken weet om te gaan, zal (mede) bepalend zijn voor de mate waarin West-Brabant de huidige economische positie binnen Nederland en de huidige leefbaarheid van West-Brabant vast weet te houden. De potentiële economische schade als er niets gedaan wordt is heel groot.

 

Achtergrondinformatie: Van Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie naar een heus Deltaplan
In het kader van het landelijke Deltaprogramma heeft het Rijk enkele Deltabeslissingen vastgelegd in het Nationaal Waterplan. Eén daarvan is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (2015). Ruimtelijke adaptie gaat over de ambitie dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.

 

De kern van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is dat Rijk, provincies en gemeenten waterveiligheid en klimaatbestendigheid zorgvuldig mee gaan wegen bij alle ruimtelijke (her)ontwikkelingen en investeringen in beheer en onderhoud. Uiteraard is klimaatverandering omgeven met onzekerheden, zeker op de lange termijn richting 2050 en 2100. Het gaat er bij ruimtelijke adaptatie daarom vooral om nu geen ontwikkelingen te doen die op langere termijn de effecten van klimaatprobleem verder vergroten. Tegelijkertijd is het belangrijk om de langdurige ruimtelijke transitieprocessen die nodig zijn om beter op klimaatveranderingen voorbereid te zijn, al tijdig op gang te laten komen. Dat transitieproces hangt bovendien samen met andere majeure regionale opgaven zoals energietransitie, transformatie van de woningvoorraad en circulaire economie.

 

In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is daarom besloten dat er in 3 stappen naar een ruimtelijke adaptatie wordt toegewerkt. Deze 3 stappen zijn:

  • Weten: de waterrobuustheid en klimaatbestendigheid van het gebied en voorziene functies analyseren. Deze analyse wordt ook wel de ‘stresstest’ genoemd. De klimaatatlas West-Brabant is hier het resultaat van.
  • Willen: de uitkomsten van de fase ‘weten’ (bedreigingen en kansen) vertalen naar een gedragen ambitie voor een adaptatiestrategie.
  • Werken: de strategie gaan uitvoeren.

In 2017 zal de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie een landelijk vervolg krijgen. Deze wordt uitgebreid naar een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie omdat extra inzet nodig blijkt om aan klimaatadaptatie te werken. Zuid-Nederland (Brabant en Limburg) heeft hierop geanticipeerd door zelf al te bepalen dat klimaatadaptatie urgent is en dat extra inzet nodig is. Dit hebben de betrokken partijen vastgelegd in de Uitnodiging Zuid-Nederland: versneld aan de slag met klimaatadaptatie” die u hier kunt vinden.

 

Meer informatie over het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie vindt u via deze link.

 

 

Samenvatting

De gemeenten in West-Brabant hebben in het Regionaal Ruimtelijk Overleg van december 2015 besloten om samen te werken aan ruimtelijke adaptatie. Zij gaan samen de waterrobuustheid en klimaatbestendigheid van de regio analyseren. Dit is een eerste stap op weg naar een ruimtelijke adaptatiestrategie voor de gemeenten.

 

downloads

 

De volledige klimaatatlas kunt u als rapport hier downloaden.

 

Per thema zijn de kaarten ook apart in een hoge resolutie beschikbaar. Deze kunt u hieronder downloaden:

 

Kwetsbare groepen; risico op overstroming

Kwetsbare groepen; hittestress

Openbare orde en veiligheid

Risicovolle industrie; risico op overstroming

Risicovolle industrie; waterschaarste

Nutsvoorzieningen

Landbouw en natuur; risico op overstroming

Landbouw en natuur; waterschaarste

Landbouw en natuur; uitdroging van de bodem (vochttekort)

Waterketen; risico op overstroming

Waterketen; waterschaarste

Risico op bos- en natuurbranden

 

 

 

 

 

 


 

Contact

Patrick de Rooij

Projectleider (waterschap Brabantse Delta)

T. (076) 564 13 84

E. p.de.rooij@brabantsedelta.nl

 

Carolien Roovers
Projectsecretaris

T. (076) 502 72 09
E. carolien.roovers@west-brabant.eu