Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Energietransitie

De ontwerp regionale energiestrategie is opgesteld.
Bekijk de strategie.

 

Ons 2050
De titel van de strategie Ons 2050 geeft aan hoe wij aankijken tegen het bereiken van de ambitie om in 2050 als West-Brabant energieneutraal te zijn: het is een gezamenlijke opgave. Door nu mee te doen in de energie-transitie zorgen we er samen voor dat we een sterke regio blijven waar het goed wonen en werken is. Wij zijn bijzonder trots dat zowel het proces als het product een coproductie is geworden van de partijen die straks ook een leidende rol hebben in de uitvoering.

 

Geef uw mening

Wij willen graag weten of de strategie kan rekenen op uw steun, mogelijk aanpassing behoeft of anderszins zorgt voor vragen die wij, als regiegroep, dienen te beantwoorden. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 1 oktober 2017 op energiestrategie@west-brabant.eu.

 

 

Wat verstaan we onder Energietransitie?
Onder ‘Energietransitie’ wordt verstaan de grootscheepse verandering van het huidige energiesysteem naar een ‘duurzame energiehuishouding’. “Een energiehuishouding (met inbegrip van mobiliteit) is pas duurzaam als de gebruikte energiebronnen nu en in de toekomst voldoende beschikbaar zijn, als de effecten van het energiegebruik blijvend onschadelijk zijn voor de natuur en de mens, als de levering betrouwbaar en veilig is en als een ieder toegang heeft tot energie tegen een redelijke prijs.”

 

Het doormaken van de transitie van een fossiele energievoorziening naar een duurzame energievoorziening is niet eenvoudig. Mensen zullen zich op een andere manier gaan verplaatsen, anders gaan consumeren en hun eigen energie gaan produceren. Ook heeft grootschalige duurzame energieproductie een grote impact op het landschap. De transitie vergt daarom een omslag in het denken en doen van iedereen in de regio met als resultaat een duurzame samenleving die economisch en ecologisch voor lange tijd houdbaar is.

 

 

Wat zijn de ambities in West-Brabant?
De omvang van de opgave is enorm. In 2007 hebben de gemeenten in West-Brabant zich daarom al uitgesproken over een duurzame energievoorziening: in de Verklaring van Dussen zijn de Europese doelstellingen regionaal overgenomen. In 2011 is dit verder uitgewerkt in de Energievisie.

 

In 2013 is landelijk het Energieakkoord ondertekend. De doelstelling uit de regionale Energievisie en die uit het Energiekkoord zijn niet met elkaar te vergelijken, omdat er een andere rekenmethode aan ten grondslag ligt. Dit heeft ertoe geleid dat de regionale doelstellingen zijn aangepast: Regionale duurzame energiedoelstelling in termen van bruto eindverbruik

 

De huidige rijksdoelstellingen zijn haalbaar in West-Brabant. Er is zelfs voor gekozen om de rijksdoelstelling van 2023 al in 2020 als regionale taakstelling te hanteren. De ambitie is om uiteindelijk in 2050 energieneutraal te zijn.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe worden de resultaten gemonitord?

Uit de Duurzame Energie Monitor blijkt dat in de regio 4,82% van het energieverbruik duurzaam opgewekt. Een beter beeld dan dat er landelijk geldt. Maar wil de regio haar ambities realiseren dan is extra inzet van alle inwoners, bestuurders en ondernemers hard nodig.

 

 

Welke acties worden er ondernomen?
EnergieAgenda
Om de ambities te kunnen realiseren worden er naast de lokale projecten in de gemeenten ook regionaal acties uitgezet. Deze acties staan onder andere in de EnergieAgenda.

 

Programma Verduurzaming 4.000 woningen
Eén van de belangrijkste projecten in de periode 2014-2016 is de uitvoering van het programma Verduurzaming 4.000 woningen. Het programma is gericht op het opschalen en versnellen van initiatieven voor lokale en regionale energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving. Uitvoering vindt plaats in opdracht van de regio door initiatiefnemers die lokaal en/of regionaal werken. Initiatiefnemers die opdracht hebben gekregen maken automatisch deel uit van een regionaal opschalingsteam, dat ervoor moet zorgen dat de beweging van verduurzaming ook na 2016 op gang blijft.

Meer informatie is te vinden via het regionaal Energieloket: www.energiewestbrabant.nl

 

Regionaal bod windenergie
In 2011 hebben de gemeenten in West-Brabant een bod gedaan aan de provincie en het Rijk voor het realiseren van 200 MW extra aan windenergie in 2020. De provincie heeft het bod geaccepteerd, maar daarbij wel aangegeven dat in 2015 bekeken zal worden of de regio op schema zit in de uitvoering.

 
Human Capital Roadmap
De Human Capital Roadmap schetst wat de gevolgen van de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening zijn voor de situatie op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Hiervoor hebben onder andere woningbouwcorporaties, Bouwend Nederland, diverse onderwijsinstellingen en lokale energiecoöperaties input geleverd.

 

 

 

Samenvatting

De gemeenten in West-Brabant hebben met elkaar afgesproken dat in 2050 de regio energieneutraal is. In stappen wordt daar de komende decennia naar toe gewerkt. De stappen worden gemonitord en indien nodig aangepast.

Contact

Bestuurlijke ambassadeurs

Energietransitie
Machiel de Gelder, wethouder gemeente Werkendam

 

Programma Verduurzaming 4.000 woningen
Ron Dujardin, wethouder gemeente Etten-Leur

 

Windenergie
Hans Kuijpers, wethouder gemeente Drimmelen

 

Contact
Sjaan van den Heuvel
Programmamanager Duurzaamheid
T: 076 5027205
E: sjaan.vandenheuvel@west-brabant.eu

 

Kristie van Damme-Swolfs
Beleidsmedewerker Duurzaamheid
T: 076 5027227
E: kristie.vandamme@west-brabant.eu