Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Aanbesteding deeltaxivervoer 2016

Namens en samen met de 18 West-Brabantse gemeenten (exclusief Tholen) en de provincie Noord-Brabant werkt KCV aan kwalitatief goed en duurzaam financierbaar (kleinschalig) collectief vervoer voor mensen met én zonder functiebeperking. Het aanbesteden en contracteren van het deeltaxivervoer is een taak die de samenwerkende overheden aan KCV hebben opgedragen.


Het huidige deeltaxicontract met PZN uit Tilburg is ingegaan op 1 januari 2010 en loopt af op 31 december 2015. KCV heeft daarom een Europese aanbesteding voor het contract uitgevoerd. Op 24 juni 2015 heeft de bestuurscommissie KCV het contract voor 2016 tot en met 2019 wederom gegund aan PZN. Onderstaand is informatie opgenomen over (de voorbereidingen voor) het aanbestedingproces.

 

Evaluatie huidig contract
In het eerste half jaar van 2014 is het huidige contract geëvalueerd. De doelstellingen die bij de aanbesteding van het huidige contract zijn gesteld zijn behaald: de uitvoeringskwaliteit is verbeterd en gelijkmatiger verdeeld over de deelnemende overheden. Daarnaast zijn het percentage op tijd ophalen bij rolstoelvervoer en de wachttijd bij de telefooncentrale fors verbeterd. Reizigers (klanttevredenheidsonderzoek) geven het systeem deeltaxi gemiddeld een 7,8 en de uitvoering door de taxibedrijven een 7,9. Uit de evaluatie blijkt verder dat het contract een goede balans kent tussen de belangen van reizigers, opdrachtgevers en PZN/taxibedrijven.

 

Marktverkenning
Naast een evaluatie is ook een marktverkenning uitgevoerd. Met andere regiotaxiorganisaties en provincies/regio’s is gesproken over de wijze waarop zij het deeltaxivervoer hebben georganiseerd en welke voor- en nadelen daaraan kleven. Uit de marktverkenning blijkt dat er geen blauwdruk bestaat voor de organisatie van het deeltaxivervoer: ervaringen uit het verleden en specifieke lokale (bestuurlijke of reizigers) wensen maken dat iedere regio het deeltaxivervoer op haar eigen wijze organiseert.

 

Marktconsultatie
Op 23 juni 2014 heeft de bestuurscommissie KCV enkele hoofdkeuzes vastgesteld. Deze hoofdkeuzes gaan onder andere over de contractvorm en de contractduur. De hoofdkeuzes zijn vervolgens in een marktconsultatie voorgelegd aan marktpartijen. Op deze manier hebben wij getoetst of de hoofdkeuzes en de te stellen randvoorwaarden realistisch en uitvoerbaar zijn. Bovendien vergaarden wij op deze manier informatie over ontwikkelingen en ideeën vanuit de markt. De marktconsultatie is in de maanden juli en augustus van 2014 uitgevoerd.

 

Nota van Uitgangspunten 1 oktober 2014
Op 1 oktober 2014 heeft de bestuurscommissie KCV de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de aanbesteding vastgesteld. In deze NvU is vastgelegd wat de doelstellingen voor de aanbesteding zijn en op welke wijze het contract wordt vormgegeven. De NvU vormde de basis voor de aanbestedingsdocumenten en de besluitvorming van overheden over deelname aan de aanbesteding. Alle 18 gemeenten en de provincie hebben besloten wederom deel te nemen aan de aanbesteding van het deeltaxivervoer in West-Brabant.

 

Hoofdlijnen aanbestedingsdocument
Op 2 april 2015 is het bestek voor de aanbesteding gepubliceerd. Doel van de aanbesteding is een goede en kwalitatief gelijkmatige uitvoering van het deeltaxivervoer in West-Brabant. Van de nieuwe vervoerder wordt een klantvriendelijke houding verwacht. Belangrijke uitgangspunten zijn het financieel beheersbaar houden van het vervoer en de mogelijkheid in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.


In het nieuwe contract wordt het huidige contractmodel gehandhaafd. De contractduur bedraagt vier jaar met de mogelijkheid tot maximaal acht jaar te verlengen. Van de inschrijvers wordt gevraagd om naast hun prijsaanbieding ook inhoudelijke, kwalitatieve plannen in te dienen. Bijvoorbeeld over de wijze waarop zij de communicatie met klanten gaan organiseren, welke inzet zij plegen op duurzaamheid (schone voertuigen) en hoe zij omgaan met het thema werkgelegenheid (social return). De inschrijvers worden op deze plannen beoordeeld.

 

Beoordeling offertes
Op 3 juni 2015 dienden vijf marktpartijen een offerte in. Een beoordelingsteam bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, reizigers (klankbordgroep) en RWB/KCV heeft de ingediende plannen beoordeeld. PZN bleek de economisch meest voordelige aanbieding te hebben gedaan, dus het beste te hebben gescoord op prijs en kwaliteit.

 

Gunning opdracht
Op 24 juni 2015 heeft de bestuurscommissie KCV de uitkomsten van de beoordeling vastgesteld en het contract voorlopig gegund aan PZN. Inschrijvers konden tot 15 juli 2015 bezwaar aantekenen. Geen van de inschrijvers heeft hiervan gebruik gemaakt. De voorlopige gunning werd daarmee automatisch omgezet in een definitieve gunning.

 

Aanbod PZN
Klanten krijgen inzicht in hun beschikbare reisbudget en hun reishistorie. Vanaf 2016 kunnen klanten via een app op computer of telefoon ook zien waar hun taxi zich bevindt, wie de chauffeur is en hoe laat de taxi bij hen arriveert. Bovendien kunnen reizigers achteraf via de app de rit en de chauffeur beoordelen. Ten slotte is het straks mogelijk om te pinnen in alle deeltaxi’s.
PZN gaat in het nieuwe contract met schonere voertuigen rijden. Zo wordt onder andere een proef met elektrische taxi’s gehouden. Wat betreft het personeel heeft PZN goed werkgeverschap voor het huidig personeel beloofd en toegezegd zich in te zetten voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Vanaf november worden alle klanten uitgebreid geïnformeerd over de veranderingen in 2016.

 

Implementatie
PZN en RWB/KCV benutten het tweede half jaar van 2015 voor de implementatie van het nieuwe contract. Op 1 januari 2016 gaat het nieuwe contract in.

 

Betrokkenheid klanten/reizigers
Klanten/reizigers zijn op verschillende manieren betrokken geweest bij de aanbesteding. Allereerst is geïnventariseerd welke uitvoeringsgerelateerde klachten en opmerkingen klanten de afgelopen jaren hebben gemaakt. Deze inventarisatie maakte duidelijk waar vanuit klantperspectief nog zaken verbeterd kunnen worden. In de Deeltaxi Nieuwsbrief is klanten tweemaal gevraagd om wensen over het deeltaxivervoer kenbaar te maken. Met het Reizigersoverleg Deeltaxi West-Brabant is het huidige contract geëvalueerd.


Op 8 juli 2014 vond een bijeenkomst plaats voor de belangengroepen in West-Brabant. Wmo-raden, seniorenraden en leden van het huidige Reizigersoverleg Deeltaxi West-Brabant waren vertegenwoordigd. Tijdens deze bijeenkomst is met de aanwezigen gesproken over wensen en mogelijkheden voor het nieuwe deeltaxicontract. Daarnaast zijn zij meegenomen in de keuzes en afwegingen die de overheden moeten maken. Bekijk aan de rechterzijde het verslag en de bijlagen.

Ter advisering van de bestuurscommissie KCV is een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties in West-Brabant (bijvoorbeeld Wmo-raden) en het Reizigersoverleg Deeltaxi West-Brabant. De klankbordgroep heeft in het eerste half jaar van 2015 maandelijks vergaderd en de bestuurscommissie voorzien van adviezen over de (keuzes in de) aanbestedingsdocumenten. De bestuurscommissie heeft deze adviezen overgenomen.


 

 

Samenvatting

Namens en samen met de 18 West-Brabantse gemeenten (exclusief Tholen) en de provincie Noord-Brabant werkt KCV aan kwalitatief goed en duurzaam financierbaar (kleinschalig) collectief vervoer voor mensen met én zonder functiebeperking. Het aanbesteden en contracteren van het deeltaxivervoer is een taak die de samenwerkende overheden aan KCV hebben opgedragen.

Contact

Voor meer informatie of voor het delen van uw opmerkingen, wensen of suggesties kunt u contact opnemen met de projectleider van het aanbestedingstraject: Nico Kielstra. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 076-5027271 of nico.kielstra@west-brabant.eu.