Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Verklaring van Dussen

Op 31 oktober 2007 voerden de portefeuillehouders milieu van de 19 gemeenten die begin 2007 de Strategische Agenda West-Brabant hebben ondertekend, in Kasteel Dussen overleg over een duurzaam energiebeleid. De portefeuillehouders onderstrepen dat zij een cruciale partner van het Rijk zijn voor het realiseren van de ambities van het kabinet inzake CO2-reductie, duurzame energie en energiebesparing. 

 

Algemeen:

- de 19 gemeenten zijn bereid hun aandeel te leveren in

de rijksdoelstellingen van:

• een CO2-reductie van 30% in 2020;

• een duurzame energieproductie van 20% in 2020;

• tot 2020 elk jaar een energiebesparing van 2%;

 

- de 19 gemeenten zullen hun voorbeeldfunctie op allerlei terreinen actief invullen.

 

Gebouwgebonden duurzaam energiebeleid:

- de 19 gemeenten plegen een gezamenlijke inzet voor een duurzaam energiebeleid in de gebouwgebonden opties door convenanten af te sluiten met alle in West-Brabant actieve woningcorporaties en projectontwikkelaars;

- de 19 gemeenten zullen voor een duurzaam energiebeleid ook woningeigenaren benaderen;

- de 19 gemeenten zullen draagvlak creëren door in de communicatie te wijzen op comfortverbetering en de daling van woonlasten tegenover de benodigde investeringen.

 

Windenergie:

- de gemeenten gaan door met de door hen reeds in gang gezette trajecten voor het realiseren van (lokale) windparken;

- de overige gemeenten zoeken gezamenlijk naar de mogelijkheid van één grootschalig windpark in de regio West-Brabant.

 

Biomassa:

- aangezien GFT-afval ook kan worden aangewend voorduurzame energie, stellen de 19 gemeenten een actieplan op voor beantwoording van de vraag of en hoe gezamenlijk kan worden opgetreden als de huidige GFT-contracten met Essent in 2012 aflopen;

- de 19 gemeenten zien grootschalige biomassacentrales voor de energie- en warmtevraag op het niveau van woonwijken en bedrijventerreinen als een kans voor West-Brabant;

- de 19 gemeenten zijn bereid, indien nodig, over grootschalige biomassacentrales met elkaar afspraken te maken, bijvoorbeeld door het aanleveren van biomassa.

 

Samenwerking:

- de 19 gemeenten streven er naar om collectief te opereren bij een aanvraag om subsidie bij rijk en/of provincie;

- de 19 gemeenten zijn bereid gezamenlijk de gemeentelijke aanvragen in het kader van de Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid voor te bereiden en in te dienen;

- de 19 gemeenten zijn bereid gezamenlijk expertise in te zetten en externe deskundigheid in te huren, waar alle gemeenten gebruik van kunnen maken.

 

Samenvatting

De Verklaring van Dussen gaat over het voeren van een duurzaam energiebeleid in de regio West-Brabant.

Contact

B.M. (Sjaan) van den Heuvel

Programmamanager Duurzaamheid

T: 076 5027205

E: sjaan.vandenheuvel@west-brabant.eu