Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Strategische Personeelsplanning (SPP)

Strategische Personeelsplanning (SPP)

In de vastgestelde regionale HRM-visie hebben de 19 West-Brabantse gemeenten de ambitie onderstreept om te opereren als één arbeidsmarkt. Daarnaast zal landelijk de potentiële beroepsbevolking vanaf 2011 dalen. De verwachting is dat de komende 10 jaar maar liefst 70% van de zittende medewerkers de overheid gaat verlaten. In de HRM-visie is de ambitie opgenomen dat we arbeidsmarktvraagstukken effectief en efficiënt gaan organiseren, zodat de samenwerking voor alle partners toegevoegde waarde heeft. Om hiertoe te komen is het van belang dat de instroom en doorstroom van personeel in de regio laagdrempelig is, dat de competenties, de kwaliteiten en de beschikbare kennis transparant zijn en dat de werkprocessen en randvoorwaarden op elkaar zijn afgestemd.

Om hier zicht en grip op te krijgen de komende jaren, zal een strategische personeelsplanning worden opgezet. Populair gezegd: een strategische personeelsplanning vormt een belangrijke basis om de juiste personen op de juiste momenten op de juiste plaats in de organisatie aanwezig te hebben om geplande werkzaamheden uit te voeren. De personeelsstromen (in-, door- en uitstroom) kunnen daarmee adequater gestuurd worden.


Met strategische personeelsplanning kan inzicht worden verkregen in de personeelsstromen, door de personeelsvraag van de organisatie te voorspellen en te vergelijken met de mogelijkheden en wensen van het zittende personeel.


Gefaseerd

De strategische personeelsplanning voor de regio is gefaseerd opgebouwd. In 2011 is de eerste fase afgerond met het verzamelen en in beeld brengen van kwantitatieve gegevens per gemeente en een cumulatief voor de regio. Dit wordt ook wel de ‘foto’ genoemd. Vanaf 2012 wordt in fase 2 en 3 gewerkt aan een uitbouw van deze foto met kwalitatieve gegevens. Hierbij wordt in beeld gebracht welke kwaliteiten / competenties er beschikbaar zijn en welke benodigd zijn over 3 tot 5 jaar. Vervolgens zal er een match worden gemaakt tussen het aantal (kwantiteit) en kwalitatieve (kwaliteiten / competenties) van medewerkers. Hierin kan inzichtelijk worden gemaakt welke kennis en kwaliteiten en in welke aantallen er nodig zijn in de regio.

De individuele gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van een strategische personeelsplanning voor hun eigen organisatie. Er is regionaal een methodiek / systematiek van werken opgeleverd die hierbij gebruikt kan worden.


Voor de uitwerking op regionaal niveau is gekozen voor een uitwerking voor 5 cruciale functiegroepen. Dat zijn functiegroepen waar sprake is van een schaarste, een overschot, kennis die op een andere manier georganiseerd zou kunnen worden of kennis die nu nog niet / onvoldoende aanwezig is in de regio. In juni 2012 zijn deze 5 cruciale functiegroepen benoemd in een interactieve bijeenkomst.


Stand van zaken

Op dit moment zijn gemeenten bezig hun kwantitatieve en kwalitatieve gegevens op te leveren. Hierna zal een analyse plaatsvinden van deze gegevens. Er zullen (strategische) interventies geformuleerd worden, met name op het gebied van mobiliteit en/of leren en ontwikkelen.

 

Samenvatting

Een strategische personeelsplanning vormt een belangrijke basis om de juiste personen op de juiste momenten op de juiste plaats in de organisatie aanwezig te hebben om geplande werkzaamheden uit te voeren. De personeelsstromen (in-, door- en uitstroom) kunnen daarmee adequater gestuurd worden.

Contact

Regionaal projectleider:

Esther van Dijk

E: esther.vandijk@west-brabant.eu

T: 076 - 502 7255

 

Cluster Middelen
Gemeentesecretaris Annette Baart
E: a.baart@woensdrecht.nl