Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Regionale Detailhandelvisie

SES West-Brabant heeft samen met de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland het project "Retail in beeld" opgestart. In het kader van dit project is in 2006 het Koopstromenonderzoek West-Brabant uitgevoerd en is in 2007 de concept nota Regionaal Detailhandelsbeleid verschenen. Deze nota is voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten met het verzoek aan te geven aan welk samenwerkingsscenario de voorkeur werd gegeven.

 

In meerderheid is gekozen voor scenario 2: meer samenwerking en regionale samenhang bij detailhandelsvestigingen van bovenlokaal belang.

Bij de uitwerking van dit scenario stonden twee aspecten centraal: in welke gevallen zijn afstemming en samenwerking gewenst en hoe is de uitwerking ervan zo pragmatisch mogelijk te regelen en gelijktijdig op de meest noodzakelijke onderdelen te formaliseren?

 

Het Dagelijks Bestuur van SES West-Brabant heeft adviesbureau BRO opdracht gegeven om deze aspecten helder te objectiveren. In nauw overleg met het regionale contactambtenarenoverleg Detailhandel, de Kamer van Koophandel en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, zijn de genoemde aspecten uitgewerkt in de regionale detailhandelsvisie.

 

De visie vormt een leidraad voor een uitwerking op gemeentelijk niveau van detailhandelsbeleid en bestemmingsplannen. Nieuwe detailhandelsinitiatieven zullen hieraan door gemeenten getoetst worden. Initiatieven die door aard en/of omvang bovengemeentelijke effecten hebben en daarmee de regionale detailhandelsstructuur raken zullen regionaal getoetst worden. De toetsing van de betreffende initiatieven zal plaatsvinden door de Regionale Detailhandels Commissie. Deze commissie is geformeerd uit personen die zitting hebben in het bestaande regionale contactambtenarenoverleg Detailhandel. Hierin hebben ook vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland en het Hoofdbedrijfschap detailhandel zitting.

 

Op 2 februari 2010 is het retailconvenant door de colleges van de samenwerkende gemeenten ondertekend. Op basis van de regionale visie en dit convenant is met ingang van 2010 het regionale toetsingskader detailhandel in werking getreden en heeft de regionale detailhandelcommissie zijn taken opgepakt.

 

Download Regionale detailhandelsvisie

Lees het Persbericht

Bekijk het Retailconvenant

 

Samenvatting

Contact

Jack de Crom

T. 076 5027221

E. jack.decrom@west-brabant.eu