Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Redesign Regio West-Brabant

Korte achtergrondschets
Na twee jaar is bestuurlijk de behoefte gevoeld na te gaan of de opzet en werkwijze die de Regio West-Brabant hanteert, nog past bij wat gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en externe partners van ons vragen. De Strategische Agenda West-Brabant en het Uitvoeringsprogramma, de samenwerking met de 3 O’s, het project Krachtig Bestuur en de financiële positie van de Regio West-Brabant vragen om herbezinning van de ambities, taken en rollen van de RWB, en waren de aanleiding om een evaluatiebijeenkomst op 27 september 2012, waarbij alle colleges waren vertegenwoordigd, te organiseren. De conclusies van deze bijeenkomst waren:
- De strategische kant is op orde
- Hoe kunnen we de RWB beter vormgeven in een netwerkconstructie?                                     
- Hoe krijgen we focus op de inhoud en realiseren we concrete resultaten?

 

Opdracht en uitkomsten
Om de opgaven waarvoor de regio en gemeenten de komende jaren staan slagvaardiger en sneller op te pakken, geeft de werkgroep antwoord op de volgende vragen:
1. Wat de bijgestelde rol en taakopvatting van de Regio West Brabant is?
2. Welke taken oefent de RWB wel en niet (meer) uit?
3. Welke structuur/werkwijze ondersteunt deze taken het beste?

 

Collegebijeenkomst 21 februari
Op 21 februari waren alle colleges van de 19 samenwerkende gemeenten vertegenwoordigd in Zevenbergen voor een presentatie van en discussie over de eerste voorstellen van de werkgroep Redesign. Met behulp van uw inbreng in de discussieronde heeft de werkgroep de voorstellen aangepast en verwoord in een contourennotitie.

 

Krachtig Bestuur in Brabant
De voorstellen van de werkgroep Redesign sluiten aan bij de aanbevelingen van de adviescommissie Krachtig Bestuur, daar waar gesproken wordt over de Strategische Agenda en de positionering van de regio en het slagvaardiger en effectiever optreden dat nodig is voor de realisering van de uitvoeringsprogramma’s.

Samenvatting voorstellen werkgroep Redesign
In de nieuwe opzet van de Regio West-Brabant wordt onder andere gedacht aan:  
1. De Regio West-Brabant houdt zich primair bezig met de strategische positionering van West-Brabant, de belangenbehartiging en lobby van de 19 gemeenten extern naar provincies, rijk en Brussel;
2. De RWB is een netwerkorganisatie en het centrale punt waar vragen van interne en externe samenwerkingspartners samenkomen en fungeert als intermediair tussen interne en externe samenwerkingspartners.
3. Inrichting van de West-Brabantse Vergadering (een ontmoetingsbijeenkomst voor colleges) voor integrale vraagstukken en netwerken;
4. Per beleidsveld kunnen de portefeuillehouders besluiten om een portefeuillehoudersoverleg in te stellen voor besluitvorming van de regionale agendasetting, afstemming en regievoering namens de 19 gemeenten binnen dat beleidsveld;
5. Formele status van Bestuurscommissies is niet langer nodig, met uitzondering van de Be-stuurscommissie KCV;
6. Het Algemeen en Dagelijks Bestuur zijn verantwoordelijk voor de organisatorische ondersteu-ning van de Portefeuillehoudersoverleggen en de West-Brabantse Vergadering. Het West-Brabanthuis beschikt over de capaciteit, kwalitatief en kwantitatief, om deze ondersteuning te bieden. De gemeenten maken dat mogelijk door in de begroting de daarvoor noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen.
7. De RWB werkt hoofdzakelijk op schaal van de 19 gemeenten (RWB). Andere taken die een intergemeentelijke aanpak vergen, worden door die gemeenten in subregio’s georganiseerd.
8. Uitvoerende taken zijn niet de core business van de Regio West-Brabant, tenzij daartoe expliciet besloten wordt;

 

Alle gemeenten hebben een reactie geformuleerd op de voorstellen. Een totaaloverzicht treft u hiernaast aan bij downloads.

Op 3 juli heeft het Algemeen Bestuur deze voorstellen vastgesteld.

 

Samenvatting

Eind 2012 is de Regio West-Brabant begonnen met een doorontwikkeling waarin is gekeken of de huidige organisatiestructuur en werkwijze nog past bij wat gemeenten en externe partners van ons vragen. Onder de noemer ‘Redesign’ worden organisatorische ontwikkelingen ingezet.

Contact

Mart Dircks

Directeur-Secretaris

E: mart.dircks@west-brabant.eu

T: 0765027201