Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Meerjarenvisie arbeidsmarktbeleid West-Brabant werkt en pakt door!

Lancering meerjarenvisie arbeidsmarktbeleid West-Brabant werkt en pakt door!

In de middag van 20 oktober 2011 vond in Theater De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur de afsluiting plaats van het meerjarenprogramma West-Brabant werkt door. De feestelijke slotbijeenkomst werd georganiseerd door het regionaal platform Arbeid (rpA). De zaal was gevuld met bestuurders, partners en uitvoerders van het succesvolle arbeidsmarktprogramma voor de regio West-Brabant. De partners van het rpA slaan de handen ineen om de arbeidsparticipatie te vergroten en de regionale arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Meer dan 100 deelnemers vanuit onderwijs, kenniscentra, gemeenten, UWV en bedrijfsleven vierden in Etten-Leur drie jaar intensieve en vruchtbare samenwerking. Tijdens de bijeenkomst werd echter niet alleen teruggeblikt op de behaalde successen. Voorzitter van het rpA Cees Meeuwis gaf het startsein voor de nieuwe regionale arbeidsmarktvisie.

 

Meerjarenvisie Arbeidsmarktbeleid West-Brabant werkt en pakt door!

 

Uitgangssituatie West-Brabant
De regio West-Brabant is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, onder andere door haar strategische ligging tussen de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam in het hart van de Benelux. Dit biedt regionaal, bovenregionaal en zelfs internationaal de mogelijkheid om de Nederlandse economie te verstevigen en daarmee haar groei- en concurrentiekracht te vergroten. Regionaal zet West-Brabant in op de groeisectoren zorgeconomie, toerisme & recreatie en de agrosector. Bovenregionaal is de regio betrokken bij de ontwikkelingen van Maasvlakte 2 en internationaal ligt de focus op de excellente sectoren: word class maintenance, logistiek/transport en biobased energy.

 

De lokale overheid heeft te maken met forse bezuinigingen waardoor de overheid niet meer alles zelf kan en een groter beroep zal moeten doen op de eigen verantwoordelijkheid, de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de samenleving. De overheid gaat van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Eén van de maatregelen is dat de sociale zekerheid steeds meer als ‘vangnet’ wordt ingezet. Naast aanscherpingen in de WWB krijgen we te maken met de invoering van de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV). Dit alles met het doel de arbeidsparticipatie te verhogen en het sociale stelsel betaalbaar te houden. Door groei van de werkgelegenheid naar krimp van de werkzame beroepsbevolking ontstaat in 2020 een disbalans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

 

Opgave tot 2020
De arbeidsmarkt als geheel wordt krapper, dynamischer en complexer. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door ontgroening en vergrijzing. Er ontstaat een vervangingsvraag van circa 95.000 banen die in de komende jaren zullen vrijvallen. Daarnaast is er, als gevolg van een geleidelijk economisch herstel in de regio, de komende jaren weer sprake van groei van de werkgelegenheid. Het gaat om een uitbreidingsvraag van 11.500 banen tot 2020.

De vervangings- en uitbreidingsvraag betreft in totaal 106.500 banen die de komende jaren gaan vrijvallen (aanbod). Daarentegen groeit het tekort aan arbeidskrachten van 6.000 in 2010 tot 14.000 in 2020. De arbeidsparticipatie moet omhoog! Het Rijk hanteert de doelstelling om te komen tot een arbeidsparticipatie van 80%, dit betekent voor de regio West-Brabant 24.000 extra mensen naar een baan. Maar er is meer nodig, ook bij 80% arbeidsparticipatie is er sprake van een toenemend tekort. De krimp van de potentiële beroepsbevolking en daardoor een daling van de werkzame beroepsbevolking zet de arbeidsmarkt na 2020 flink onder druk.

 

Ambities
West-Brabant wil een optimaal functionerende arbeidsmarkt waar vraag en aanbod in balans is en die zich kenmerkt door weinig schooluitval, doorlopende leerlijnen in het onderwijs, snelle en adequate vacaturevulling
in het bedrijfsleven, lage werkloosheid en een hoge arbeidsparticipatie van zoveel mogelijk mensen. Daarbij wil de regio West-Brabant haar groei- en
concurrentiekracht behouden. Om dit te realiseren is het noodzakelijk de arbeidsparticipatie te verhogen, blijvend te investeren in een gunstig vestigingsklimaat en te excelleren. Het is daarbij van belang dat de juiste (inhoudelijke) match tussen vraag en aanbod gerealiseerd wordt. ‘Iedereen doet mee om concurrerend te zijn en te blijven’ is het uitgangspunt. Dit betekent ook dat die mensen die nu ‘aan de kant’ staan een kans moeten krijgen om (naar vermogen) mee te doen op de arbeidsmarkt.

 

Het rpA heeft de volgende zes ambities opgesteld om de arbeidsparticipatie te vergroten en daarmee te kunnen voorzien in het de toekomstige aanbod aan banen:
1 Verbeterde kwalificering van de beroepsbevolking.
2 Het beschikbare aanbod zo breed mogelijk benutten.
3 Bevordering van mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt.
4 Focus op de kansrijke sectoren.
5 Versterken en verduurzamen netwerkstructuur West-Brabant.
6 Bevorderen instroom leerlingen naar opleidingen voor de kansrijke en excellente sectoren.

 

Rolverdeling drie O’s
De ondernemer speelt meer dan ooit een prominente rol in de samenwerking. Het gaat voor een deel om ‘bewustwording’ van de toekomstige ontwikkelingen en de noodzaak in dat kader kansen te bieden aan (onbenut) arbeidspotentieel om (naar vermogen) mee tedoen op de arbeidsmarkt. Een succesvolle samenwerking tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven is hierbij van groot belang. De overheid heeft naast een
regierol ook een faciliterende rol met als doel vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het onderwijs heeft een faciliterende en ondersteunende rol in het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Blijvende inzet op kennis en innovatie en doorlopende leerlijnen zijn daarbij van belang.

 

 

Samenvatting

Het rpA heeft de volgende zes ambities opgesteld om de arbeidsparticipatie te vergroten en daarmee te kunnen voorzien in het de toekomstige aanbod aan banen:
1 Verbeterde kwalificering van de beroepsbevolking.
2 Het beschikbare aanbod zo breed mogelijk benutten.
3 Bevordering van mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt.
4 Focus op de kansrijke sectoren.
5 Versterken en verduurzamen netwerkstructuur West-Brabant.
6 Bevorderen instroom leerlingen naar opleidingen voor de kansrijke en excellente sectoren.

Contact

Astrid Persons,

Projectleider en secretaris rpA

T. 076 5027208

E. astrid.persons@west-brabant.eu