Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Krekenvisie

Kreken als motor van de Watermachine

 

 

 

In de Ruimtelijke visie West-Brabant uit 2010 is aangegeven dat op termijn (2030) in het kleigebied van Noordwest-Brabant een zogenaamde Watermachine zal worden gerealiseerd. De Watermachine staat voor een robuust watersysteem dat in tijden van droogte het gebied van voldoende water moet voorzien en bij veel neerslag schade door wateroverlast zoveel mogelijk moet voorkomen. Tevens staat de Watermachine voor een gezond watersysteem met voldoende biologische diversiteit. Een goed functionerend watersysteem is een belangrijke voorwaarde voor de aanwezige functies en gestelde ambities in het Waterpoortgebied. Het concept van de Watermachine is nader uitgewerkt en beschreven in de Krekenvisie van waterschap Brabantse Delta, die samen met andere partijen uit het gebied tot stand is gekomen.

De in het gebied aanwezige kreekcomplexen spelen een belangrijke rol in de Watermachine. De kreken zijn de (slag)aders van het watersysteem omdat zij een belangrijke functie hebben in de aan- en afvoer van het water. Door morfologische en ecologische kreekherstelmaatregelen en de aanleg van ecologische verbindingszones en waterberging wordt deze rol alleen maar groter. Deze maatregelen zijn niet alleen van belang voor het watersysteem an sich, ze bieden tevens kansen voor andere ambities. Het gaat dan om ambities op het gebied van natuur, landschap, landbouw, recreatie en cultuur. In de huidige situatie lijken de aanwezige kreekcomplexen erg op elkaar. Tijdens de totstandkoming van de Krekenvisie is de wens geuit om meer differentiatie aan te brengen tussen de krekenstelsels. Gezien het belang van de kreken voor de waterhuishouding in het gebied, is dit niet eenvoudig op de korte termijn te realiseren. Het waterschap gaat van een periode van ca. 20 jaar om dit wensbeeld te kunnen realiseren. Tevens zijn er enkele randvoorwaarden, zoals het verzilten van het Volkerak-Zoommeer, om volledig aan deze wens te kunnen voldoen.

De visie is positief ontvangen door de verschillende betrokken partners en wordt beschouwd als een belangrijke bouwsteen voor integrale gebiedsontwikkeling Waterpoort waarbij maatregelen ten behoeve van het watersysteem kunnen worden gekoppeld aan initiatieven voor landschap/natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie. Omdat de realisatie van de krekenvisie vraagt om ruimtelijke inrichtingsmaatregelen zal het gaan om een gefaseerd en continu gezamenlijk zoekproces met de partners en partijen uit de regio naar mogelijkheden en meekoppelkansen.

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van waterschap Brabantse Delta via deze link

 

Samenvatting

In de Krekenvisie is het concept van de Watermachine uit de Ruimtelijke visie West-Brabant uitgewerkt. In een continu gezamenlijk zoekproces met partners en partijen uit de regio worden mogelijkheden en meekoppelkansen gezocht om een (klimaat)robuust watersysteem te realiseren en hierbij meer differentiatie in de aanwezige krekenstelsels aan te brengen.

Contact

Waterschap Brabantse Delta

Edwin Arens

E. e.arens@brabantsedelta.nl