Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

DelTriPlatfom

Wat is DelTri?
DelTri is hét platform voor gedeelde visies op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de Nederlandse havendelta. Het in 2011 opgerichte samenwerkingsverband richt zich op het toekomstbestendig maken van het Nederlandse deel van de Vlaams-Nederlandse Delta. In DelTri bundelen Rotterdam, de Drechtsteden, West-Brabant, Noord-Brabant en Zeeland hun krachten. Overheden, havenbedrijven, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken samen aan het succes van het grootste haven-industrieel complex van Europa.
 
Hoe gaat DelTri te werk?

DelTri kenmerkt zich door een to the point-aanpak. De opzet van het platform is bestuurlijk zwaar, maar organisatorisch licht. Het agendeert de meest urgente grensoverstijgende issues en brengt de relevante decision makers, zoals gedeputeerden, wethouders en directeuren om tafel. Samen proberen zij tot één strategische agenda te komen om op basis daarvan afspraken te kunnen maken. DelTri heeft geen eigen medewerkers, maar bestaat uit beleidsmedewerkers die bij de verschillende deelnemende organisaties werken. Zij bereiden bestuurlijke sessies zo voor dat de beslissers snel ter zake kunnen komen. DelTri- bijeenkomsten geven de gelegenheid om de agenda’s op elkaar af te stemmen, lacunes op te sporen en nieuwe initiatieven te ontplooien.


Wat wil DelTri bereiken?

Het DelTri-platform zet zich in voor een vruchtbare krachtenbundeling in het Nederlandse deel van de Vlaams-Nederlandse Delta. Het brengt stakeholders bij elkaar, zodat deze belangen kunnen afstemmen en vaker samen optrekken in politieke kwesties en de promotie van het gebied. Bovendien wil DelTri een katalysator zijn in het benutten van kansen in de regio. Met studies naar (nieuwe) markten en visies op regionale ruimtelijke ontwikkeling versnelt DelTri de economische en sociale innovatie. Doel: de regio economisch en sociaal te vernieuwen en tegelijk leefbaar en bereikbaar te houden.

 

DelTri volgens deelnemers
 
Jacco van der Tak, havenbedrijf Rotterdam, over DelTri:
 ‘Een katalysator van kansen in veranderende markt’
 
‘In onze Havenvisie 2030 staat dat de lijn Rotterdam-Dordrecht-West-Brabant cruciaal is voor de toekomstige economische en ruimtelijke ontwikkeling. DelTri voorziet in de behoefte om de krachten te bundelen. Dit platform maakt het mogelijk om kennis te delen: wat speelt waar? Weten we dat van elkaar? Dat bevordert samenwerking. Een voorbeeld? De uitbreidingen in Rotterdam, zoals de Tweede Maasvlakte, kunnen leiden tot congestie in andere regio’s. Als we havenactiviteiten slimmer organiseren met externe gates zoals Moerdijk, dan is dat winst voor beide regio’s.’
 
‘DelTri is een strategische tafel om issues op de agenda te zetten, zoals de afstemming van  bedrijventerreinen en het versterken van de logistieke ketens. Het kan ook een aanjagende rol spelen in het oplossen van knelpunten in de infrastructuur. Bijvoorbeeld door de wensenlijstjes van nieuwe infrastructurele verbindingen naast elkaar te leggen.’
 
‘Verder is DelTri een katalysator voor innovatie, bijvoorbeeld met studies over de kansen in het DelTri-gebied. We zijn nu zeer sterk in raffinage en chemie, maar het wordt een uitdaging om onze vooraanstaande positie vast te houden, met de veranderingen die op ons afkomen. We moeten ons samen afvragen hoe we nieuwe business kunnen genereren, bijvoorbeeld in biochemie of maritieme dienstverlening.’
 
Alex Ouwehand, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, over DelTri:
 ‘Samen taaie leefbaarheidsissues aanpakken’
 
‘Als milieufederatie willen wij meewerken aan duurzame robuuste groei, maar dat kan niet zonder ook te kijken naar leefbaarheid en de kwaliteit van leefomgeving. Die staat in de Nederlandse havendelta onder druk. DelTri kan helpen om leefbaarheidsissues zoals luchtkwaliteit aan te pakken. Bovenregionale samenwerking is daarbij absoluut noodzakelijk.’
 
‘Om het gebied leefbaar te houden zijn innovatieve oplossingen nodig. Daarvoor moeten we samenwerken. Bijvoorbeeld bij het beter benutten en inrichten van de infrastructuur. Ook dat is een taai issue, maar de regio kan dit oplossen door samen aan innovatie te werken. In DelTri zitten alle bestuurlijke en maatschappelijke partners aan tafel die dit kunnen doen. We moeten ook samen nadenken over innovatieve oplossingen. Door De Biesbosch twee keer zo groot te maken, bijvoorbeeld, zouden we industriële emissies kunnen compenseren en inspelen op de toekomstige wateropgave.’
 
‘We merken dat DelTri nut heeft. Zo is ons visiedocument Samenwerken aan een vitale delta uitvoerig besproken. Dit draagt eraan bij dat thema’s op de agenda komen te staan, bijvoorbeeld bij de Rotterdamse haven. Zo is de versterking van de leefomgevingskwaliteit goed verankerd in hun Havenvisie 2030.’
 
‘Het voordeel van DelTri is dat je met alle partners aan tafel zit, zonder dat dit direct een politieke lading krijgt. Maar het moet niet te vrijblijvend blijven. We vinden wel dat de bovenregionale samenwerking nog te veel praten is en te weinig doorpakken.’

 

Informatie
Alle informatie is te lezen op de website www.deltri.eu

 

 

Samenvatting

Het DelTri Platform is een regionaal samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een Maritieme en Logistieke topregio gekoppeld aan de Mainport Rotterdam.


De naam DelTri staat voor:
• de drie samenwerkende regio’s: Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant in de Rijn/Maas Delta
• die drie urgente opgaven die in deze samenwerking worden opgepakt: economie, bereikbaarheid en leefkwaliteit
• de tripartiete samenwerking tussen overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, die hiermee wordt mogelijk gemaakt

 

Bekijk de website www.deltri.eu

Contact

Arno Verduin (Regio West-Brabant)

E: arno.verduin@west-brabant.eu

T: 076-502 72 02

 

Albert Reijlink (Regio West-Brabant)

E: albert.reijlink@west-brabant.eu

T: 06 536 44 929