Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Bestuursopdracht ICT

In 2010 is door de 19 colleges de bestuursopdracht Samenwerkingsvoorstel I&A (Informatie & Automatisering) Regio West-Brabant vastgesteld. De kern van deze bestuursopdracht is neergelegd in de verschillende ontwikkelplateaus waarlangs de regionale samenwerking op het gebied van I-&A in de regio vorm wordt gegeven. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen 2 ontwikkelsporen, namelijk een I-spoor en een A-spoor.

 

Stand van zaken I-spoor: Regionale informatie-architectuur.

Het eerste ontwikkelplateau van beide sporen bestaat uit de regionale doelarchitecturen. Het resultaat van het eerste ontwikkelplateau van het I-spoor is de regionale I-architectuur.
De A-architectuur die ook onderdeel vormt van plateau 1 volgt dezelfde weg , maar loopt iets achter in het proces op de I-architectuur. Dat is ook logisch omdat de A-architectuur grotendeels ondersteunend is aan de I-architectuur, naast de autonome rol die Automatisering ook heeft.

Het tweede ontwikkelplateau van het I-spoor is het uitvoeren van regionale I-projecten. De keuze van deze I-projecten zal sterk afhangen van de prioriteiten in het primaire proces. Denk daarbij aan Dienstverlening, Belastingsamenwerking, NUP-projecten, enzovoorts.

Het derde ontwikkelplateau is het komen tot verschillende Kennis en Adviesgroepen. De werkgroepen die met de I en A architectuur aan de slag zijn gegaan vormen nu de eerste Kennis en Adviesgroepen in de regio. De Kennis en Adviesgroep I heeft de als taak om de regionale I-architectuur te onderhouden en gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan regionale samenwerkingen in de regio. Met name bij regionale ontwikkelingen vanuit andere afdelingen binnen de deelnemende gemeenten zoals op dit moment dienstverlening, belastingen, omgevingsvergunning en HRM-projecten is het belangrijk om te toetsen of dit binnen de regionale I-architectuur past (verbindende functie).


Stand van zaken A-spoor: Regionale automatisering architectuur (plateau 1).

Samen met deelnemers uit de 5 voortrekkers-gemeenten maken we een doelarchitectuur, welke gaat dienen als referentiearchitectuur voor de regionale automatisering. Deze architectuur richt zich met name op het in kaart brengen van concepten die de automatiseringsarchitectuur raken zoals werkplekinrichting, server-infrastructuur, data- en communicatieverbindingen, databasearchitectuur en applicatieontsluiting. Naast deze blauwdruk zal  er een kennisuitwisseling worden gefaciliteerd, evenals het instellen van een kennisgroep. Deze kennisgroep wordt ondermeer verantwoordelijk voor het onderhouden van de architectuur, het communiceren hierover en op basis hiervan het adviseren aan belanghebbenden.

 

Eind 2010 is het eerste A-architectuur product opgeleverd. Het gaat hierbij dan concreet om een visie document welke de speerpunten uit de I-architectuur vertaald naar automatiseringsoplossingen, trends en noodzakelijke ontwikkelingen.

 

Het tweede ontwikkelplateau van het A-spoor is regionale samenwerking op het gebied van beheer. Afstemmen beheerprocessen, gebruiken van dezelfde tools voor beheer vormen hiervan een onderdeel.

 

Veranderkundige aanpak.

De aanpak is gebaseerd op de koploperstrategie. Hierbij geldt dat de 5 koplopergemeenten: gemeente Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Oosterhout en Roosendaal de regionale samenwerking ontwikkelen . We vragen vooraf bij de start vn een project wie van de andere gemeenten ook een bijdrage willen leveren. Bij de ontwikkeling van de doel I-architectuur is bijvoorbeeld de gemeente Moerdijk aangesloten. Resultaten worden aangeboden aan de overige deelnemende gemeenten in de regionale samenwerking (zwaan kleef aan principe).

In de regio zijn meerdere initiatieven en samenwerkingsclusters (denk bijvoorbeeld aan equalit). Door transparantie kunnen we optimaal experimenteren en leren van elkaar. Uiteindelijk proberen we aan de hand van de ontwikkelplateaus naar elkaar toe te bewegen (convergentiestrategie).

 

Het eerste resultaat van het I-spoor: Regionale I-architectuur

Het achterliggende proces en afstemming wat heeft geleid tot bijgaand resultaat is ook winst voor de regionale samenwerking. Tijdens dit proces om te komen tot een doel I-architectuur is een gezamenlijk begrippenkader ontstaan bij de leden van de werkgroep over architectuur. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de Nederlandse OverheidsArchitectuur (NORA) en de gemeentelijke vertaling daarvan, GEMMA (Gemeentelijke Architectuur).

 

Verder past bij iedere stap die je zet als gemeente en regio in de ontwikkeling van dienstverlening een I-architectuur. Het ontwikkelen van een I-architectuur en werken onder architectuur doen we niet voor onszelf maar met name om te komen tot een betere dienstverlening aan onze klanten in de regio. Het is daarom belangrijk om aan te sluiten bij de regionale samenwerking op het gebied van dienstverlening die steeds meer gestalte krijgt in onze regio.


 

Regionale samenwerking op basis van doelarchitecturen:

Door te kiezen als gemeenten in de regio voor dezelfde (op NORA en GEMMA) gebaseerde architectuurprincipes, wordt het maken van onderlinge afspraken en standaarden een stuk gemakkelijker.

Op deze wijze wordt voor de toekomstige samenwerking op het gebied van o.a.: het delen van expertise, het delen van backoffices en de ontwikkeling van het Klant Contact Centrum een degelijke basis gelegd. We hanteren hierbij het eerder gekozen uitgangsprincipe in onze regionale samenwerking op I&A gebied om natuurlijke momenten te gebruiken om te migreren naar de doel I-architectuur. Hierbij hanteren we het principe comply or explain (aansluiten of kunnen uitleggen waarom je wenst af te wijken).


 

Samenvatting

In 2010 is door de 19 colleges de bestuursopdracht Samenwerkingsvoorstel I&A (Informatie & Automatisering) Regio West-Brabant vastgesteld.

Contact

ICT:

Thijs de Jongh

directeur Etten-Leur
Thijs.dejongh@etten-leur.nl


Theo Wingens

directeur Bergen op Zoom
th.j.m.wingens@bergenopzoom.nl