Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Planning en onderzoek

Om knelpunten te kunnen oplossen, is eerst een grondige analyse nodig. En voor een analyse is er behoefte aan data, gegevens, die ook analyseerbaar zijn. Het voormalige SES West-Brabant heeft zich jaren ingespant om de meest recente feiten en informatie over de regio te verzamelen en te analyseren. Deze analyse vormt vervolgens de basis voor de visie en actieprogramma's die voor de verschillende regionale beleidsterreinen worden opgesteld. Bovendien kunnen de deelnemende gemeenten de gegevens gebruiken als bouwstenen om het lokale beleid te formuleren.

 

Bij het verzamelen en analyseren van gegevens wordt in toenemende mate samengewerkt met de Kamer van Koophandel Zuid-West Nederland, onderwijsinstellingen, Provincie Noord-Brabant, Afdeling Onderzoek & Informatie gemeente Breda en onderzoeksafdelingen van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Oosterhout.  

 

Bestaande onderzoeksproducten:

 

Werkgelegenheidsenquête

Jaarlijks wordt een werkgelegenheidsenquête uitgezet onder een groot deel van de in de regio actieve bedrijven en instellingen. Met deze enquête wordt informatie verzameld over de werkgelegenheid in de regio. De informatie wordt vastgelegd in een vestigingregister.

De resultaten van deze werkgelegenheidsenquête kunnen worden bekeken op: wge website

 

Arbeidsmarktrapportage

Ieder jaar doet de bestuurscommissie SEZ een onderzoek naar de specifieke arbeidsmarktsituatie in de regio. De rapportage geeft een uitgebreid overzicht van de vraag- en aanbodzijde, werkloosheid en verhoudingen op de arbeidsmarkt in West-Brabant. Lees verder.

 

Regioprofiel

Het Regioprofiel West-Brabant schetst een beeld van de (ontwikkeling van de) bevolking, arbeidsmarkt, economische structuur, bedrijventerreinen en pendelrelaties in de 18 West-Brabantse gemeenten. Lees verder. 

 

Gemeenteprofielen

Op basis van de gegevens uit de werkgelegenheidsenquête wordt voor iedere deelnemende gemeente een sociaal-economisch profiel opgesteld, als aanvulling op de regionale analyse. Het resultaat is een analyserende beschrijving van de sociaal-economische situatie van de gemeente en deze kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van gemeentelijk sociaal-economisch beleid.

De gemeenteprofielen verschijnen jaarlijks. Lees verder.  

 

Bedrijventerreinenmonitor

Regelmatig stelt de bestuurscommissie SEZ een bedrijventerreinenrapportage op, waarin een inventarisatie gemaakt wordt van de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio West-Brabant.

Lees verder.

 

Pendelonderzoek

Groeiende markten en toegenomen mogelijkheden voor mobiliteit genereren intensievere stromen van personen en goederen over grotere afstanden. Daarbij is de ligging van de regio in alle opzichten van belang voor het woon-werkverkeer en de goederenstromen. Dat geldt in het bijzonder voor West-Brabant, gelegen in het krachtenveld tussen de grote mainports Rotterdam en Antwerpen en het belangrijke achterland in Noordwest-Europa. Een aantal ontwikkelingen kent een eigen economische dynamiek. Daarom is het voor de regio van belang voor het regionale arbeidsmarkt- en vestigingsbeleid meer inzicht te krijgen in de omvang, richting en samenstelling van de woon-werkstromen. Dit inzicht kan helpen bij het nemen van maatregelen om de regio en in het bijzonder de economische centra in de regio ook in de toekomst bereikbaar te houden. Lees verder.

 

Koopstromenonderzoek 2005

In 2005 hebben de achttien gemeenten, toen nog verenigd in SES West-Brabant, en de Kamer van Koophandel West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar de koopstromen van West-Brabant. Dit "Koopstromenonderzoek" geeft aan waar de West-Brabantse consumenten winkelen en hoe ze het aanbod en de faciliteiten waarderen. De conclusies kunnen gemeenten gebruiken bij de bepaling van het detailhandelsbeleid en de bijbehorende faciliteiten. Ook ondernemers kunnen hun plannen afstemmen op de ontwikkelingen en trends. Lees verder.