Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Detailhandelbeleid

Sinds het verschijnen van de regionale detailhandelsvisie West-Brabant in 2009 zijn de omstandigheden voor de detailhandel sterk veranderd. Deze visie sluit inmiddels niet meer voldoende aan bij de huidige problematiek en de te verwachten ontwikkelingen. Verkopen via internet en toenemende leegstand van winkels, maken een herziening/actualisatie van het huidige beleid noodzakelijk en er zullen nieuwe keuzes gemaakt moeten worden.

 

Een andere reden om te komen tot een actualisatie van de uit 2009 daterende regionale detailhandelsstructuurvisie, is dat door de deelnemende gemeenten de noodzaak wordt ingezien om te komen tot een intensieve(re) vorm van samenwerking. Daarnaast is zowel Rijks als Provinciale regelgeving ook gericht op regionale samenwerking/afstemming.

 

In het kader van de actualisatie zijn de uitgangssituatie en de te verwachten ontwikkelingen in vraag, aanbod en beleid opnieuw inbeeld gebracht. De analyseresultaten zijn vervolgens vertaald naar beleidslijnen en uitvoeringsaspecten. Centraal daarbij staat de rol die de Regio West-Brabant wil spelen bij het in goede banen leiden van de detailhandelsontwikkelingen in haar werkgebied. Het verder versterken van de samenwerking tussen de regiogemeenten op dit punt vormt daarbij de leidraad.

 

Concrete acties om uiteindelijk te komen tot een gezonde regionale detailhandelsstructuur, zullen de komende tijd (1e helft 2015) nog worden uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.

 

De centrale doelstelling van regionaal beleid is ongewijzigd ten opzichte van de vorige visie: 

Het bijdragen aan het tot stand brengen van een evenwichtig en duurzaam detailhandelsapparaat in West-Brabant, waarbij rekening gehouden wordt met de aanwezige marktverhoudingen en ontwikkelingen, en gestreefd wordt naar een maatschappelijk verantwoorde, samenhangende en op elk niveau van de voorzieningenhierarchie gezonde winkelstructuur.

 

 

Download Regionale detailhandelsvisie 2014

Download Bijlagenboek Regionale detailhandelsvisie 2014

 

Download Regionale detailhandelsvisie 2009

Bekijk het Retailconvenant 2009