Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Bedrijventerreinenbeleid

De beschikbaarheid van voldoende bedrijventerreinen van goede kwaliteit is essentieel. Er ligt een uitdaging voor de regio om in de periode tot aan 2015 voldoende bedrijfsterrein beschikbaar te hebben. Daarbij speelt de kwaliteit van het bedrijfsterrein natuurlijk een grote rol. Vele van de huidige bedrijventerreinen zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk verouderd. De kwaliteit van deze bedrijventerreinen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd . Zowel de openbare als de private ruimte hebben in veel gevallen de afgelopen periode te weinig aandacht gekregen. Aspecten als kwaliteit, duurzaamheid, (externe) veiligheid, leegstand, verpaupering, zorgvuldig ruimtegebruik, etc. zijn op de achtergrond geraakt.

 

De partners in de regio is er alles aangelegen om in nauwe samenwerking met Rijk, Provincie en bedrijfsleven plannen en financiering te organiseren voor herstructurering op maat.

Verder is het van belang om een inschatting te maken van de toekomstige behoefte van het bedrijfsleven. Kortom, het beleid af te stemmen op een marktgerichte vraag. Bovendien is een regionaal afgestemd vestigingsbeleid een vereiste.

Om dat beleid vorm te kunnen geven is door SES West-Brabant in 2008 aan Stec adviseurs opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen in West-Brabant. De provincie Noord-Brabant was mede opdrachtgever en cofinancier. Het rapport van Stec is in 2009 afgerond.

 

Download Stec rapportage

Download bijlage Stec rapportage

 

Verder is in opdracht van de Provincie, door Haskoning een onderzoek verricht naar de mate van veroudering van alle bedrijfsterreinen in Noord-Brabant. Achterliggende gedachte was dat het begrip herstructurering/revitalisering en de mate waarin daar sprake van zou zijn, verschillend werd geïnterpetreerd. Door dit externe onderzoek is daarin objectieve eenduidigheid aangebracht. Dit onderzoek is begin 2010 afgerond.

 

Naar aanleiding van deze rapportages worden de aanbevelingen uit de rapportage besproken en een advies geformuleerd (hoe om te gaan met aanbevelingen, welke prioriteiten, wat zijn de gevolgen van samenwerking in de regio). De hoofdlijnen uit de STEC-rapportage zijn gebruikt ter onderbouwing van de economische paragraaf in de Ruimtelijke Visie West-Brabant.