Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Regioarcheologie

Regioarcheologie en Cultuurhistorie

 

Wat is archeologie?
Archeologie is de wetenschap waarbij de materiële cultuur van samenlevingen in het verleden wordt onderzocht aan de hand van resten die zich in de bodem bevinden.  Met de informatie die wordt opgegraven, vergroten  we de kennis over onze (lokale) geschiedenis .
De gemeenten in West-Brabant hebben een rijk en bijzonder verleden. Al vanaf de vroege steentijd  hebben hier mensen gewoond en hun sporen achtergelaten. Een groot gedeelte van dit verleden is opgeslagen in de bodem: het bodemarchief. Dit  bodemarchief is erg kwetsbaar. Wanneer de bodem eenmaal is aangetast (geroerd), dan is het daarin opgeslagen materiaal voorgoed verdwenen. Omdat van het grootste gedeelte van de geschiedenis geen geschreven bronnen bestaan, is het extra belangrijk  om zorgvuldig om te gaan met de archeologische resten  in de bodem. Het is een onvervangbare bron van informatie.


Waarom archeologie?
Sinds 2007, met de inwerkingtreding van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, is archeologie een wettelijk verplichte zorgtaak van gemeenten geworden. Gemeenten moeten bij alle ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met archeologische resten. Om invulling te geven aan deze zorgplicht kunnen gemeenten gebruik maken van de kennis en kunde van de archeologen van de Regio West-Brabant.
Archeologie kan bij een ontwikkeling ook meer zijn dan een kostenpost. Door archeologie in een vroeg stadium te betrekken bij planontwikkeling komen betrokken partijen niet voor verrassingen te staan en kan archeologie een meerwaarde zijn als de verkregen informatie wordt benut in het kader van de geplande ontwikkeling.


Archeologie in de regio
De plaatsen die mensen vroeger uitkoos voor bewoning, werden in het verleden grotendeels bepaald door de natuurlijke ondergrond. Aspecten als voedselvoorziening, watervoorziening en een droge woonplek speelden een erg belangrijke rol. In de regio hebben we veel verschillende soorten gebieden waar het in bepaalde (pre)historische periodes aantrekkelijk was om te wonen. In de gemeente Rucphen was het bijvoorbeeld voor jagers en verzamelaars een interessant gebied terwijl het in de Romeinse tijd in het land van Heusden en Altena en op de dekzandruggen in het zandgebied erg aantrekkelijk wonen was. Hierdoor bevindt er een enorme diversiteit aan archeologische resten in de regio  in de ondergrond.
Deze diversiteit zorgt er voor dat het belangrijk is om per situatie te kijken hoe er verantwoord omgegaan kan worden met ons erfgoed. De regioarcheologen leveren dus maatwerk met hun adviezen.

 

Dagelijkse werkzaamheden van de regioarcheologen
De regioarcheologen helpen de aangesloten gemeenten met veel verschillende zaken zoals:
• Directe advisering over alle vragen betreffende archeologie en cultuurhistorie (zie onder)
• Begeleiding bij of opstellen van archeologie- c.q. erfgoedbeleid
• Beoordelen archeologische rapportages
• Adviseren archeologische paragrafen en regels in bestemmingsplannen
• Beoordelen en/of opstellen van Programma’s van Eisen
• Beoordelen Plannen van Aanpak
• Beoordelen van offertes
• Adviseren op het gebied van nieuwe regels en wetgeving
• Adviseren bij verschillende belangen (archeologie versus andere belangen) Adviseren op het gebied van de Archeologische Monumentenzorg in het algemeen
• Adviseren bij publieksgerelateerde activiteiten
• Contacten onderhouden met de Heemkundekringen en archeologische verenigingen en archeologische bedrijven.
• Participeren en vertegenwoordigen van de West-Brabantse gemeenten in provinciale en landelijke archeologische platforms (provinciaal archeologisch vakbaraad, Convent van Gemeentelijk Archeologen).
Toekomst?
• Het fungeren als regionaal kenniscentrum op het gebied van archeologie en als servicepunt voor de gemeenten in het uitvoeren van hun wettelijke taken onder de genoemde wetgeving.
• Het vergroten van draagvlak op het gebied van archeologie.
• Het bundelen van de kennis en krachten in en voor de regio.


Cultuurhistorie
Sinds 1 januari 2012 is ook de zorg voor het bovengrondse erfgoed een wettelijk verplichte zorgtaak voor gemeenten geworden. Gemeenten kunnen ook advies inwinnen bij de Regio West-Brabant op dit gebied. Momenteel zijn we hiermee aan het ‘proef-draaien’ om te kijken in hoeverre gemeenten hieraan behoefte hebben.


Contact
Regioarcheologen/adviseur cultuurhistorie:
Leonie Weterings,
Senior Regioarcheoloog en teamcoördinator archeologie en cultuurhistorie,
T. 076 5027229 E. leonie.weterings@west-brabant.eu


Floor Timmermans,
Regioarcheoloog,
T. 076 5027215 E. floor.timmermans@west-brabant.eu


Hans Koopmanschap (gedetacheerd),
Regioarcheoloog,
T. 076 5027218 E. hans.koopmanschap@west-brabant.eu


Claar Rodenburg (gedetacheerd via de gemeente Oosterhout),
Adviseur cultuurhistorie,
E. claar.rodenburg@west-brabant.eu