Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Programma 1 Ontwikkeling Uitvoering Deeltaxi West-Brabant

Wat willen we bereiken?

  • Het voorzien in de mobiliteitsbehoefte voor sociale doeleinden van mensen met een functiebeperking door middel van het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een kwalitatief goed en op de beperking toegesneden collectief vervoerssysteem.
  • Het voorzien in de mobiliteitsbehoefte van ouderen door middel van het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een kwalitatief goed en sociaal veilig collectief vervoerssysteem.
  • Het voorzien in de mobiliteitsbehoefte van mensen die geen OV-alternatief hebben door middel van het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een kwalitatief goed en ook voor de klant betaalbaar collectief vervoerssysteem

Tot medio 2011 waren binnen Deeltaxi West-Brabant de reismogelijkheden erg groot. Door de rijksbezuinigingen zijn de overheden gedwongen om halverwege 2011 deze gebruiksmogelijkheden in te perken en/of het klanttarief te verhogen. Voor alle klantgroepen geldt dat zij fors meer moeten gaan betalen voor langere ritten: na de door de betreffende overheid vastgestelde grens (meestal 5 zones) kan er weliswaar verder gereisd worden, maar betaalt men het (commerciële) doorreistarief. Daarnaast hebben verschillende gemeenten aanvullende maatregelen getroffen op het Wmo-vervoer. Bijvoorbeeld door de invoering van een inkomenstoets of de toekenning van een strippenbudget. Deze maatregelen beïnvloeden uiteraard de omvang van het vervoer, het aantal pashouders en gebruikers van deeltaxi. Ervaringscijfers ontbreken nog, waardoor sprake is van ramingen waarbij een flinke slag om de arm gehouden moet worden.

 

De maatregelen leiden ertoe dat de reizigersgroepen voor hun mobiliteitsbehoefte meer aangewezen worden op alternatief vervoer, zoals het bovenregionale vervoerssysteem Valys voor mensen met een Wmo-indicatie, en (verbeterd, toegankelijk) regulier openbaar vervoer voor mensen met en zonder functiebeperking.

 

We hanteren de volgende uitgangspunten:

  • we gaan ervan uit dat de “natuurlijke aanwas” van op Wmo-vervoer aangewezen klanten, gecompenseerd wordt door de effecten van beter wordend OV. In 2011 voorzien we een afname van het vervoer vanwege de bezuinigingsmaatregelen. Deze zet zich in 2012 door.
    Daarna verwachten we (uitgaande van de huidige maatregelen) een beperkte afname als gevolg van de invoering van een inkomenstoets, waar een aantal gemeenten toe over is gegaan.
  • de senioren zijn/worden in 2011 en 2012 met een grotere tariefsverhoging geconfronteerd, om in 2013 uit te komen op het vrije reizigerstarief. In de prognoses gaan we ervan uit dat ondanks de tariefmaatregelen dit vervoersegment toeneemt, vanwege een overloop vanuit het Wmo-gedeelte. Een aantal van de mensen die vanwege een inkomenstoets geen Wmo-pas meer krijgen, zullen naar verwachting als seniorenreiziger gebruik gaan maken van deeltaxi.
  • we gaan er van uit dat 75% van de senioren hun deeltaxivervoer continueren als de seniorenkorting wordt afgeschaft. Voor het vrije reizigersvervoer calculeren we daarom per 2013 een flinke toename in.
  • we verwachten dat de uitvoeringskwaliteit van het vervoer onverminderd goed blijft. Sterker nog, we gaan uit van kwaliteitsverbetering als gevolg van een kleinere vervoersomvang. Daardoor komt er over het algemeen minder druk te liggen op de ritplanning. Ook de afname van het aantal lange ritten, waarbij het vaakst de tijdspecificaties worden overschreden, zal vermoedelijk leiden tot een hogere waardering door de klant. De inperking van de gebruiksmogelijkheden en de hogere tarifering zal uiteraard leiden tot een lagere waardering door klanten van het deeltaxisysteem als zodanig.

 

Senioren-vervoer
Primair valt deze groep reizigers onder de verantwoordelijkheid van de OV-autoriteit: de provincie Noord-Brabant. De 18 gemeenten geven de 65-plussers korting op het vrije reizigerstarief. Zij betalen daardoor het verschil tussen het vrije reizigerstarief en de eigen bijdragen van senioren. Het gros van de kosten (het verschil tussen de ritkosten en het vrije reizigerstarief) komt voor rekening van de provincie. Zoals aangegeven houdt het kortingstarief voor senioren per 2013 op te bestaan. In de jaren daarvoor wordt het klanttarief stapsgewijs verhoogd.

Ook voor deze groep reizigers geldt dat langere ritten vanaf medio 2011 fors duurder worden. Dit leidt tot rituitval en hogere klantinkomsten. Tegelijkertijd verwachten we dat kostenbeheersingsmaatregelen van gemeenten zullen leiden tot een toename van het seniorenvervoer (m.n. de inkomenstoets, strippenbudget, verbod scootmobielvervoer onder de Wmo-vlag) en dus ook van de kosten.

De bijdragen van gemeenten zullen in 2011 op het niveau van 2010 uitkomen. In 2012 wordt een daling voorzien als gevolg van een hoger vastgestelde klantbijdrage. De lasten voor de provincie stijgen volgens dit scenario met 3,3% (2011 t.o.v. 2010) en 3,3% (2012 t.o.v. 2011).

 

Vrije reizigersvervoer
De totale kosten van het vrije reizigersvervoer stijgen in 2012 naar verwachting met circa 5% ten opzichte van 2011. Die stijging wordt voor een belangrijk deel verklaard door de toename van het aantal ritten als gevolg van strengere eisen aan het Wmo-vervoer (vanwege de diverse maatregelen in het kader van kostenbeheersing). In 2013 zal het aantal vrije reizigersritten naar verwachting explosief stijgen ten gevolge van de afschaffing van het seniorenvervoer. De veronderstelling dat seniorenreizigers in grote mate (voor 70%) ook na de afschaffing van dit kortingstarief met deeltaxi blijven reizen, leidt tot een toename qua ritten en kosten vanaf 2013.