Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Kleinschalig Collectief Vervoer

Het beleid van de Regio West-Brabant krijgt vorm binnen Programma's.

Het programma Kleinschalig Collectief Vervoer is één van die Programma's.

 

In de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) werken 18 West-Brabantse gemeenten én de provincie Noord-Brabant samen aan kwalitatief goed en duurzaam financierbaar (kleinschalig) collectief vervoer voor mensen met én zonder functiebeperking. Beleidsdoelstellingen op het gebied van zorg/welzijn en mobiliteit komen hier samen. Gemeenten streven vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zelfredzaamheid na en verblijf in de eigen woonomgeving van ouderen en mensen met een beperking. Waar eigen mogelijkheden ontbreken is collectief vervoer noodzakelijk voor deelname aan de samenleving en het voorkomen van vereenzaming. De provincie Noord-Brabant staat vanuit leefbaarheid, duurzaamheid en het tegengaan van congestie, een goed openbaar vervoer voor. Waar de inzet van groot materieel niet efficiënt is, is kleinschalig collectief vervoer aangewezen.

 

De wederzijdse afhankelijkheid is groot: als gemeenten ingrijpen op de Wmo-vervoersvoorziening ziet de provincie zich gesteld voor een groter beroep op (de duurdere component van) haar OV-systeem. De tariefstelling in het openbaar vervoer heeft gevolgen voor de beprijzing van het Wmo-vervoer. Een gezamenlijke uitdaging heeft zich aangediend: hoe zijn zoveel mogelijk mensen te bedienen met het “grote” OV, dat veel voordeliger is dan het dure maatwerk in de vorm van deel- of regiotaxi. Het vergt een uitgebalanceerd samenspel van de 19 overheden (18 gemeenten + de provincie) om vanuit hun onderscheiden verantwoordelijkheden hierin resultaten te boeken.

 

Dit is waar KCV West-Brabant voor staat. De beleidsmatige afstemming tussen provincie en gemeenten op het snijvlak van openbaar vervoer en maatvervoer, uitwisseling tussen gemeenten waar het gaat om het (uitvoerings)beleid ten aanzien van de Wmo-voorziening. Meer uitvoeringsgericht is het aanbesteden en contracteren van het deeltaxivervoer een taak die de 19 overheden aan het samenwerkingsverband hebben opgedragen. Het kwalitatief en financieel beheer hiervan vereist blijvende inzet. Uitvoeringskracht is beschikbaar voor de activiteiten die nodig zijn om de transitie van maatvervoer naar openbaar vervoer te bewerkstelligen.

 

Naast het programma 'Samenwerking' voert de bestuurscommissie KCV de volgende programma’s uit:
Programma 1: Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi West-Brabant

Programma 2: Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant

Programma 3: Verbeterd en Toegankelijk OV in West-Brabant

 

Kostenbeheersing is per definitie een doel van de KCV-samenwerking en vormt de rode draad door de deelprogramma’s heen. In het deelprogramma “Kostenbeheersing” wordt expliciet aandacht besteed aan doelstellingen, resultaten en mogelijkheden op dit terrein.


Beleidskaders
GR Regio West-Brabant en Verordening bestuurscommissie KCV
Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Noord-Brabant 2011-2015

 

Medewerkers Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer

Marijke Riksen – Programmamanager KCV

T: (076) 502 72 03

E: marijke.riksen@west-brabant.eu

 

Joost Pullens – beleidsmedewerker

T: (076) 502 72 25

E: joost.pullens@west-brabant.eu

 

Joost Lodewijk – medewerker klachten KCV

T: (076) 502 72 17

E: joost.lodewijk@west-brabant.eu

 

Jolanda Konings – medewerker financiën en gegevensbeheer

T: (076) 502 72 24

E: jolanda.konings@west-brabant.eu